Beleidsplan 2016-2020

LUTHER STICHTING (NEDERLAND)

RSIN: 816 319 790

MISSIONSTATEMENT

De LUTHER STICHTING is het Nederlands contactorgaan van de Duitse Martin Luther Bund te Erlangen, dat theologische- en materiële ondersteuning verleent aan vooral Lutherse minderheidskerken en kan helpen bij het opstarten en onderhouden van partnerschappen van Lutherse gemeenten ( en eventueel van met Lutherse gemeenten gefuseerde Protestantse gemeenten) met Lutherse minderheidskerken elders in de wereld, voortgekomen uit Europese Lutherse Kerken.*)

Men richt zich voornamelijk op Europa, maar ook op waar Lutherse kerken in de minderheid zijn.

CONTACTEN

De Luther Stichting houdt direct contact met de Martin Luther Bund in Erlangen (BRD) en met de Synodale Commissie van de Lutherse Synode in de Protestantse Kerk in Nederland.

De Luther Stichting onderhoudt nauwe banden met het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige zending, waaruit zij is voortgekomen.

ACTIVITEITEN

Ieder jaar organiseert de Luther Stichting een z.g. “ Lutherdag”, rondom de Hervormingsdag (31 oktober) steeds in een andere Gemeente in Nederland en een Collecte ten behoeve van de jaarlijkse “Bundesgabe”/ Jaargift van de Martin Luther Bund. Zij streeft ernaar, dat deze collecte rondom 31 oktober ieder jaar op het gemeenschappelijke, landelijke Collecterooster van de PKN staat.

POSITIE IN DE MLB

De Martin Luther Bund wordt genoemd als het “Diasporawerk” van de Vereinte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) en heeft als zodanig directe lijnen met het Deutsche National Kommittee (DNK) en de Lutherse Wereld Federatie (LWF).

In de Bundesversammlung van de MLB heeft de Luther Stichting 1 stem.

De voorzitter van de Luther Stichting is voor de tweede maal gekozen in de Bundesrat, waar haar mandaat afloopt in november 2017. Zij heeft ook 1 stem in de Bundesversammlung.

FONDSWERVING

De Luther Stichting stimuleert de fondswerving ten behoeve van projecten en noodhulp in landen in Oost Europa en minderheidskerken elders in de wereld via de MLB.

LUTHERJAAR 2017

De Luther Stichting is betrokken bij de viering van het Lutherjaar 2017 en in de Cie. Lutherdecade van de Lutherse Synode via de voorzitter. Daarin wordt nauw samengewerkt met de Lutherse organisaties in Nederland, zoals de Nederlands Lutherse Vrouwen Bond en de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek.

BELEIDSVOORNEMENS

De Luther Stichting zal zich inspannen voor inventarisatie van de contacten tussen partnergemeenten in Nederland, ook in samenwerking met de Cie. Gemeente Contacten van de PKN.

De Luther Stichting zal stimuleren:

  • De deelname vanuit Nederland aan de “Bundesversammlung” van de MLB
  • De deelname vanuit Nederland aan de “Theologische Tagungen”
  • De deelname aan de “SPRACHKURS DEUTSCH” van de MLB in Erlangen (of elders)
  • Het bekend maken van het werk van de MLB en zijn projecten.
  • Het bekend maken van het werk van de MLB via de Lutherdag en andere media
  • Het bezoeken en uitnodigen van buitenlandse partners over en weer
  • Het stimuleren van oecumenische contacten bij de Europese partners.
  • Het stimuleren van de samenwerking tussen MLB en DNK en LWF.

*) Er zijn ook aandachtsgebieden en deelnemende Lutherse Kerken in Chili en Brazilië en in Zuid-Afrika en Namibië als voormalige Duitssprekende kerken. Met Afrika is het contact moeizaam.

Tenslotte: De Martin Luther Bund is een “Confessionsgebundenes Verein”. Dat wil zeggen dat de deelnemende kerken en verenigingen “zijn toegedaan de Augsburgse Confessie”.

Ondanks de grote verschillen in cultuur en landschap is het deze Reformatorische Belijdenis die ons verbindt.