Beleidsplan Luther Stichting 2021-2026

MISSION STATEMENT

De LUTHER STICHTING  is het Nederlandse contactorgaan van de Duitse “Martin Luther Bund” te Erlangen, dat theologische- en materiële ondersteuning verleent aan Lutherse minderheidskerken en kan helpen bij het opstarten en onderhouden van Partnerschappen van Lutherse gemeenten (en eventueel met Lutherse gemeenten, gefuseerd met Protestantse gemeenten) met Lutherse minderheidskerken elders in de wereld, voortgekomen uit Europese Lutherse kerken. *)

De Martin Luther Bund is het z.g. “Diaspora-werk” van de Vereinte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands. (VELKD).  Ze wordt gesteund door het Deutsche National Kommitee  (DNK) van de Lutherse Wereld Federatie ( LWF). De projecten van de Martin Luther Bund worden gerealiseerd in samenwerking met de LWF. Men richt zich voornamelijk op Oost-Europa, maar ook op waar in West-Europa en elders Lutherse kerken in de minderheid zijn.

CONTACTEN

De Luther Stichting onderhoudt als zelfstandige Stichting direct contacten met de Martin Luther Bund in Erlangen (BRD) en met de Synodale Commissie van de Lutherse Synode in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Luther Stichting onderhoudt nauwe banden, ook bestuurlijk, met het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, waaruit zij is voortgekomen.

ACTIVITEITEN

Nadat gedurende vele jaren ieder jaar in een andere (Lutherse) Gemeente  een z.g. “Lutherdag”   werd georganiseerd, rondom Hervormingsdag (31 oktober), bleek door de steeds kleiner wordende menskracht in de plaatselijke gemeenten na 2017 ( Lutherjaar) de formule van deze “Lutherdag” niet meer haalbaar te zijn.

De nadruk ligt nu op de bredere publiciteit van de internationale activiteiten van de Martin Luther Bund in de Nederlandse kerkbladen en de Collecte voor de jaarlijkse “Bundesgabe”/Diaspora-gift van de Martin Luther Bund. De Stichting streeft ernaar, dat deze Collecte rondom 31 oktober ieder jaar op het gemeenschappelijke, landelijke Collecterooster van de PKN staat.

POSITIE IN DE MLB **)

De Luther Stichting participeert in de Bundesversammlung van de Martin Luther Bund en richt zich met name op de fondswerving en een goede keuze voor de Bundesgabe en haar spreekrecht in deze.

FONDSWERVING

De Luther Stichting concentreert zich op en stimuleert de Fondswerving ten behoeve van projecten en noodhulp in landen in Oost-Europa en minderheidskerken in de wereld via de MLB.

BELEIDSVOORNEMENS

De Luther Stichting zal zich beijveren om het werk voor de partners in Oost-Europa in Nederland bekend te maken, in Luthers Nederland en in de PKN. Informatie en publiciteit zullen de nadruk krijgen om de Fondswerving te stimuleren voor Lutherse Gemeenten in de Diaspora.

De Luther Stichting zal stimuleren:

  • De deelname vanuit Luthers Nederland (vanuit de stichting) aan de “Bundesversammlung” van de MLB
  • De deelname vanuit (Luthers) Nederland aan de “Theologische Tagungen” van de MLB
  • De deelname aan de “SPRACHKURS DEUTSCH” van de MLB, aan te vragen via de Luther Stichting!
  • Het bekend maken van het werk van de MLB en zijn projecten bij Lutheranen en in de PKN
  • Het bezoeken en uitnodigen van buitenlandse partners over en weer
  • Het stimuleren van Oecumenische contacten bij de Europese partners, als dat ter plaatse nog een probleem is. ( RK –Orthodox-Luthers- Gereformeerd)
  • Het stimuleren van de samenwerking tussen MLB en DNK en LWF en de Stichting
  • Het inbrengen in de MLB-gremia van ethische vragen rondom gender, klimaat en immigratie. (Dr. D. Nagy) **
  • Blijvende samenwerking, ook bestuurlijk, met het Nederlands Luthers Genootschap. 

 

*)
Er zijn ook aandachtsgebieden en deelnemende Lutherse Kerken in Chili en Brazilië en in Zuid-Afrika en Namibië

**)
Voor het eerst in de geschiedenis van de Martin Luther Bund is een niet-Duitse voorzitter gekozen: Bisschop Tamas Fabini, bisschop van Budapest, is de eerste niet-Duitse President van de MLB. Hij heeft zich met zijn kerk vanaf het begin van de vluchtelingenstroom aan de grens van Hongarije voor de menselijke behandeling van de vluchtelingen ingezet.  ( 2021)

**)
Dr. Dorthea Nagy heeft het thema “Immigration” in de Evangelisch-Lutherse kerk / PKN in Nederland naar voren gebracht  en dit in de theologiebeoefening ingebed. Een thema dat met de grote vluchtelingenstromen zeer actueel is en ons voor de komende jaren vragen oproept die om beantwoording in woord en daad vragen.