De laatste jaren is de vraag naar professionele pastorale opleidingen sterk gegroeid. Het ziekenhuispastoraat werd nieuw ingevoerd – vaak zijn de aalmoezeniers de enigen die ouderen in ziekenhuizen en verpleeghuizen bezoeken, beschikbaar zijn om te praten en hoop en moed te bieden. De theologische faculteit van het instituut biedt specialisaties op het gebied van pastoraat en diakonia aan als onderdeel van de opleiding ter voorbereiding op het dienen op deze gebieden.

Divers aanbod onder één dak

Het Theologisch Instituut van de EELK werd opgericht in 1946 nadat de theologische faculteit van de Universiteit van Tartu (Dorpat) was gesloten en werkte gedurende de Sovjetperiode als een officieel niet-erkende maar quasi-getolereerde theologische instelling die een protestantse academische opleiding in Estland kon behouden. De meeste predikanten van de EELK kregen hun opleiding in het Theologisch Instituut.
Het instituut bestaat uit vier afdelingen:
1. de theologische faculteit voor bachelor- en masteropleidingen
2. het pastoraal seminarie voor toekomstige pastoors en diakenen
3. de Afdeling Gewijde Muziek en (4.) de Afdeling Permanente Vorming

Training voor iedereen die helpt

In de geest van het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen worden mensen aangemoedigd om met hun gaven bij te dragen aan het leven van de kerk. Het kerkelijk leven in Estland zou moeilijk voor te stellen zijn zonder de bijdrage van de vele vrijwilligers. Het Instituut wil voor deze mensen theologische en praktijkgerichte opleidingen verder uitbreiden en steeds meer online aanbieden.
Een academische missie voor een breed publiek

Sinds 2021 geeft het instituut cursussen voor iedereen die geïnteresseerd is in religie en kerkgeschiedenis onder de naam »Volksuniversiteit« – als het ware als een »academische missie« onder de grotendeels geseculariseerde Estische bevolking.
De aangeboden onderwerpen variëren van de leer van de Drie-eenheid tot de Estische kerkgeschiedenis en actualiteiten. Om de verzoenende rol van de kerk in een gepolariseerde samenleving te realiseren is recent een cursus verzoening en conflictoplossing gestart.
Aan het instituut zijn momenteel 138 studenten ingeschreven, van wie 55 op het gebied van pastoraat en maatschappelijk werk, zeven op het gebied van kerkmuziek. Elk jaar studeren ongeveer zes mensen in het pastoraal seminarie.

Op het gebied van bijscholing volgen in de loop van een jaar zo’n 400-500 mensen de cursussen. Het is te hopen dat virtuele cursussen nog meer mensen zullen bereiken. De helft van het jaarlijkse budget van zo’n 400.000 euro komt uit contributies en eigen middelen van de kerk. Om het brede aanbod in stand te houden, is het instituut afhankelijk van steun en donaties.
De diasporadonatie van de Martin Luther Association is bedoeld om de ontwikkeling van de nieuwe trainingen te ondersteunen met 40.000 euro voor een periode van twee tot drie jaar, beurzen veilig te stellen en enkele investeringen in technische apparatuur mogelijk te maken. Ondersteuning van het Theologisch Instituut van Tallinn is een investering in de toekomst van de mensen en de Estische Evangelisch-Lutherse Kerk.

Estland en de lutherse kerk

Estland – iets groter dan Zwitserland, maar veel vlakker. Zo vlak als Nedersaksen en net iets kleiner. Het merenrijke bos- en heuvelland met veel heidevelden en turfwinning heeft een gemiddelde hoogte van slechts 50 m.
Een kwart van de circa 1,3 miljoen inwoners behoort tot de Russische minderheid. In de hoofdstad Tallinn (Reval) wonen ruim 430.000 mensen.

De Estische Evangelisch-Lutherse Kerk (EELC) is een lutherse kerk in een klein land, maar erft een grote en rijke geschiedenis. Er zijn ruim 155.000 gedoopte en ongeveer 26.000 geregistreerde kerkleden in 169 parochies met 48 vrouwelijke en 180 mannelijke predikanten.
Het kerkelijk leven in Estland gaat terug tot de 13e eeuw. Al in 1521 werd de Reformatie ingevoerd. In 1917 telde de kerk ongeveer 920.000 leden. Tijdens de Sovjet-annexatie werd de EELK een minderheidskerk.

U kunt bijdragen: Luther Stichting NL25 INGB 0002 6509 68 o.v.v. Estland